Level 5 Level 7
Level 6

Ngày 11-12


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
personnel
(N) nhân sự
Release
(n/v) (sự) tung ra, ra mắt, phát hành
Delay
(n/v) sự trì hoãn/trì hoãn, làm trễ giờ
Edit
(v) chỉnh sửa, biên tập
recommendation
(n) sự đề xuất
supervise
(v) giám sát, quản lý
method
(n) phương pháp, cách thức
extend
(v) kéo dài, mở rộng
response
(n) sự phản hồi
division
(n) bộ phận
reach
(v) Vươn tới, đạt được
maintain
(v) duy trì, bảo dưỡng
solution
(n) giải pháp
accommodate
(v) chứa được (người)
potential
(adj) tiềm năng
Retire
(v) nghỉ hưu
recruit
(v) tuyển dụng
committee
(n) ủy ban, hội đồng
office supplies
(n) văn phòng phẩm
advantage
(n) lợi thế