Level 3 Level 5
Level 4

Ngày 7-8


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Renovate
(v) tân trang, nâng cấp
Resident
(n) người dân
Limited
(adj) bị giới hạn
Register
(v) đăng kí
Depart
(v) khởi hành, rời khỏi.
based on
(v) dựa trên
Notify
(v) thông báo, cho biết
Approve
(v) chấp thuận
Approval
(n) sự chấp thuận
renew
(v) gia hạn, làm mới lại
damage
(n/v) Sự thiệt hại, mối nguy/gây thiệt hại, hư hỏng
agency
(n) công ty, tổ chức, chi nhánh
candidate
(n) ứng cử viên
warranty
(n) Sự bảo hành, giấy bảo hành
inquire (about)
(v) hỏi, yêu cầu về cái gì
analysis
(n) sự phân tích
permission
(n) sự cho phép
representative
(n) người đại diện
Field
(n) (cánh đồng) lĩnh vực (nghĩa này xuất hiện thường xuyên trong Toeic)
further
(adj) thêm (thông tin, chi tiết, ...)