Level 14 Level 16
Level 15

Ngày 29-30


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
recipient
(n) người nhận
substantial
(adj) đáng kể
relatively
(adv) tương đối, khá là
direction
(n) hướng đi
oversee
(v) giám sát
committed (to)
(adj/v) tận tâm, cam kết
comprehensive
(adj) hoàn chỉnh, đầy đủ, toàn diện
prohibit
(v) cấm
measure
(n/v) Sự đo lường/đo lường
draft
(n) bản thảo, bản nháp
essential
(adj) cần thiết
sharply
(adv) một cách nhanh chóng, sắc nét
conflict
(n) mâu thuẫn
belongings
(n) đồ đạc
transaction
(n) giao dịch
vacancy
(n) vị trí trống, chỗ còn trống
regardless of
bất kể, ko cần quan tâm đến (cài gì)
interruption
(n) sự gián đoạn
reward
(n/v) phần thưởng/thưởng
specification
(n) thông số, đặc điểm kĩ thuật