Level 94 Level 96
Level 95

1411 - 1425


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
human rights
prawa człowieka
legitimate
prawnie dopuszczalny
civil/trade/criminal law
prawo cywilne/handlowe/karne
law and order
prawo i porządek
right of pardon/retrieve
prawo łaski
international law
prawo międzynarodowe
ineffective/effective law
prawo nieskuteczne/skuteczne
state law
prawo państwowe
plea of pardon /reprieve
prośba o ułaskawienie
to lead a dishonest/honest life
prowadzić nieuczciwe/uczciwe życie
to investigate a case
prowadzić śledztwo
private detective/ /investigator
prywatny detektyw
exceeding the speed limit; speeding
przekroczenie prędkości
to violate regulations
przekroczyć przepisy
legal regulation
przepis prawny