Level 924 Level 926
Level 925

13861 - 13875


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
data sending
przesyłanie danych
Send to ..."
„Prześlij do ..."
to process data
przetwarzać dane
to process speech/image/text
przetwarzać mowę/obraz/tekst
data processing
przetwarzanie danych
Restore'
„Przywróć"
riff (resource interchange file format)
riff, (format pliku wymiany zasobów)
rtf (rich text format)
rtf. (wzbogacony format tekstowy)
to draw a table
rysować tabelę
Draw'
„Rysuj"
virtual reality (VR)
rzeczywistość wirtualna
Bad sector'
„Sektor uszkodzony"
disk/diskette scanning
skanowanie dysku/dyskietki
desktop publishing (DTP)
skład komputerowy (DTP)
keyboard shortcut
skrót klawiaturowy