Level 781 Level 783
Level 782

11716 - 11730


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
genetic material
materiał genetyczny
classical/Newtonian mechanics
mechanika klasyczna/newtonowska
quantum/wave mechanics
mechanika kwantowa/falowa
relativistic mechanics
mechanika relatywistyczna
atomic model
model atomu
moment of inertia (Ml)
moment bezwładności
moment of force
moment siły
gene mutation
mutacja genowa
radiation induced mutation; radiomutation
mutacja popromienna/radiacyjna
physical sciences
nauki fizyczne
genetic load
obciążenie genetyczne/dziedziczne
molecular volume
objętość molowa
direct/visual observation
obserwacja bezpośrednia/wizualna
to perceive
odbierać bodźce (percypować)
genetic drift
odchylenie genetyczne (dryf genetyczny)