Level 764 Level 766
Level 765

11461 - 11475


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
linear/nonlinear equation
równanie liniowe/nieliniowe
logarithmic equation
równanie logarytmiczne
differential equation
równanie różniczkowe
exponential equation
równanie wykładnicze
mathematical statistics
statystyka matematyczna
arithmetic/geometric mean
średnia arytmetyczna/geometryczna
logarithmic tables
tablice logarytmiczne
acute/obtuse-angled triangle
trójkąt ostro-/rozwartokątny
right-angled triangle
trójkąt prostokątny
equilateral triangle
trójkąt równoboczny
isosceles triangle
trójkąt równoramienny
system of equations
układ równań
coordinate system
układ współrzędnych
decimal//common fraction
ułamek dziesiętny/właściwy
plus
wielkość dodatnia