Level 705 Level 707
Level 706

10576 - 10590


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
graduates' reunion
spotkanie po latach absolwentów uczelni
senior lecturer
starszy wykładowca
(academic) degree
stopień (tytuł) naukowy
students' society
stowarzyszenie studenckie
academy/university/college student
student akademii/uniwersytetu/koledżu
senior student
student ostatniego roku
student of a doctoral seminar; postgraduate (student); graduate (student) (Am)
student studiów doktoranckich (doktorant)
student of a MA/MSc seminar; postgraduate (student); graduate (student) (Am)
student studiów magisterskich (magistrant)
undergraduate (student)
student studiów pierwszego stopnia (na najniższy stopień naukowy)
postgraduate (student); graduate (student) (Am)
student studiów podyplomowych
intramural/extramural studies
studia dzienne (stacjonarne)zaoczne
external studies
studia eksternistyczne
the classics
studia humanistyczne
postgraduate studies; graduate studies (Am)
studia podyplomowe
evening studies
studia wieczorowe