Level 69 Level 71
Level 70

1021 - 1035


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
imposition of martial law
wprowadzenie stanu wojennego
to impose martial law
wprowadzić stan wojenny
hostilities
wrogie działania zbrojne
to enlist; to join the army
wstąpić do wojska
Cease fire!
Wstrzymać ogień!
to declare war (on sb)
wypowiedzieć (komuś) wojnę
to blow (sth) up
wysadzić (coś) w powietrze
arms race
wyścig zbrojeń
to put up a flag of truce
wywiesić białą flagę
to take (sb) prisoner
wziąć (kogoś) jako jeńca
to reinforce
wzmocnić siły
to recruit; to enlist; to join up/the colours
zaciągnąć do wojska
to enlist; to join the army
zaciągnąć się do wojska
to defeat (sb)
zadać (komuś) klęskę
Missing-in-Action (MiA), presumed dead (Am)
zaginiony podczas walki i uznany za zabitego