Level 681 Level 683
Level 682

10216 - 10230


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be kept in after school
zostać po lekcjach za karę
to be made to sit in the first row
zostać przesadzonym do pierwszego rzędu
to be moved to another seat
zostać przesadzonym na inne miejsce
to be sent to the headmaster
zostać wysłanym do dyrektora
to be called to the blackboard
zostać wywołanym do tablicy
to leave(sth) in the classroom
zostawić (coś) w klasie
to keep a pupil in after school
zostawić ucznia po lekcjach
to do an exercise
zrobić ćwiczenie/zadanie
to do(sb's) homework
zrobić zadanie domowe
That's wrong!
Źle
to be (sb's) strong/weak point
być (czyjąś) mocną/słabą stroną
to be cut out for teaching
być stworzonym do zawodu nauczyciela
to be a born teacher
być urodzonym nauczycielem
to play truant; to play hooky (Am)
chodzić na wagary (wagarować)
schooldays
czasy szkolne