Level 679 Level 681
Level 680

10186 - 10200


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to put (sth) into (sb's) school bag
włożyć (coś) do tornistra
physical/musical/technical education
wychowanie fizyczne/muzyczne/techniczne
form teacher
wychowawca klasy
to take (sth) out of (sb's) pencil case
wyjąć (coś) z piórnika
to go out of the classroom
wyjść z klasy
primary education
wykształcenie podstawowe
secondary education
wykształcenie średnie
tertiary/higher education
wykształcenie wyższe
professional/vocational education
wykształcenie zawodowe
to send a pupil to the headmaster
wysłać ucznia do dyrektora
to keep (sb's)temper
zachować spokój
Behave yourself!
Zachowuj się (przyzwoicie)!
to behave well/badly
zachowywać się dobrze/źle
to start the lesson
zacząć lekcję
home assignment; homework
zadanie domowe (praca domowa)