Level 36 Level 38
Level 37

541 - 555


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
No to ...!
Nie dla ...!
protest song
pieśń protestacyjna
to plant a bomb
podłożyć bombę
Down with ...l'
„Precz z ...I"
to rebel; to revolt
prowadzić rebelię/rewoltę
to argue
prowadzić spór
to riot
prowadzić zamieszki
to throw stones
rzucać kamienie
to burn (sb) in effigy
spalić (czyjąś) kukłę
riot police
specjalne oddziały policji przeznaczone do tłumienia zamieszek
to cause a riot
spowodować zamieszki
to instigate a riot
sprowokować zamieszki
general/hunger strike
strajk generalny/głodowy
sit-in/-down strike
strajk okupacyjny
slowdown/work-to-rule (strike)
strajk włoski (zwolnienie tempa pracy przez zbyt dokładne jej wykonywanie)