Level 318 Level 320
Level 319

4771 - 4785


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to pay commission on services
płacić prowizję za usługi
liquidity
płynność finansowa
goods and services tax
podatek od towarów i usług
to draw money out of an account
podjąć pieniądze z konta/rachunku
to sign/to endorse a cheque
podpisać czek
tax base; basis of taxation
podstawa opodatkowania
account holder
posiadacz konta/rachunku bankowego
to have an account in a bank
posiadać konto/rachunek w banku
to certify a cheque
potwierdzić czek
over-the-counter sales
pozagiełdowy obrót papierami wartościowymi
loan free of/on interest
pożyczka nieoprocentowana/oprocentowana
renewal of a bill
prolongata weksla
bank charges/commission
prowizja banku
brokerage; broker's commission
prowizja maklerska
to overdraw
przekroczyć dopuszczalny stan konta