Level 317 Level 319
Level 318

4756 - 4770


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
convertible bond
obligacja zamienna
stock exchange turnover
obrót giełdowy
bank branch
oddział banku (filia)
respite for payment
odroczenie płatności
default interest
odsetki za zwłokę
banking transaction
operacja bankowa
bank charge
opłata bankowa
interest on the account
oprocentowanie rachunku
fixed/ /variable interest
oprocentowanie stałe/zmienne
to open a bank account
otworzyć (założyć) rachunek/konto w banku
government securities
państwowe papiery wartościowe
security
papier wartościowy
gold standard
parytet złota
to pay by cheque/credit card
płacić czekiem/kartą kredytową
to pay cash
płacić gotówką