Level 312 Level 314
Level 313

4681 - 4695


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uncovered/unprotected cheque;bouncer
czek bez pokrycia
blank cheque
czek in blanco
cheque for ... dollars/pounds
czek na ... dolarów/funtów
bearer cheque
czek na okaziciela
certified cheque
czek potwierdzony
bank deposit
depozyt bankowy
bad debt
dług nieściągalny (zły)
change
drobne pieniądze (bilon)
electronic banking
elektroniczne operacje bankowe
shares issue
emisja obligacji
European Currency Unit (ECU)
europejska jednostka walutowa (ECU)
bank branch
filia banku (oddział)
paying-in slip; deposit slip (Am)
formularz wpłaty
pension fund
fundusz emerytalny
trust fund
fundusz powierniczy