Level 269 Level 271
Level 270

4036 - 4050


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
promotional budget
budżet promocyjny (kosztorys promocji nowego wyrobu)
to run an agency
być pośrednikiem (pośredniczyć)
product feature
cecha produktu
sales appeal
cecha wyrobu nakłaniająca klientów do nabycia go
unique selling proposition (USP)
cecha wyrobu wyróżniająca go od konkurencji
long-term objectives
cele długofalowe
corporate strategie objectives
cele strategiczne firmy
current/going price
cena aktualna
retail price
cena detaliczna
manufacturer's recommended price (MRP); recommended retail price (RRP)
cena detaliczna zalecana przez producenta (sugerowana cena detaliczna)
wholesale/ /retail price
cena hurtowa/detaliczna
catalogue price
cena katalogowa
competitive/promotional price
cena konkurencyjna/promocyjna
maximum/minimum price
cena maksymalna/minimalna
net/gross price
cena netto/brutto