Level 265 Level 267
Level 266

3976 - 3990


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
consumer acceptable
akceptowalny dla konsumenta
advertisement canvasser
akwizytor reklamowy
marketing research analyst
analityk rynków zbytu
product line analysis
analiza asortymentu
price analysis
analiza cen
cluster analysis
analiza grupowa w badaniach marketingowycn
cost-benefit analysis
analiza kosztów i korzyści
niche analysis
analiza luk rynkowych
rnarketing/market analysis
analiza marketingowa/rynku
opportunity analysis
analiza możliwości (element analizySWOT)
supply/demand analysis
analiza podaży/popytu
product analysis
analiza produktu
project analysis
analiza przedsięwzięcia
SWOT analysis (strengths/weaknesses/opportunities threats)
analiza SWOT (analiza marketingowa badająca mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz możliwości i zagrożenia na rynku: mocne punkty/słabe punkty/możliwości/zagrożenia)
risk analysis
analiza zagrożeń