Level 19 Level 21
Level 20

286 - 300


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in session
podczas sesji parlamentarnej (w trakcie obrad parlamentu)
financial/fiscal policy
polityka finansowa/skarbowa
local/internal policy
polityka lokalna/wewnętrzna
international policy
polityka międzynarodowa
educational policy
polityka oświatowa
to stamp out corruption
położyć kres korupcji
to seek sanctuary
poprosić o azyl
universal suffrage
powszechne prawo wyborcze
right to vote; voting right
prawo głosu
diplomatic protocol
protokół dyplomatyczny
to lobby
prowadzić lobbing
to lose an election
przegrać wybory
power takeover
przejęcie władzy
power devolution
przekazanie władzy
to poll
przeprowadzić badanie opinii publicznej