Level 193 Level 195
Level 194

2896 - 2910


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to complete evening courses
skończyć kursy wieczorowe
marital/family status
stan cywilny/rodzinny
in-service training
szkolenie w trakcie pracy
to seek employment
szukać zatrudnienia
type of personality
typ osobowości
to attend school/college
uczęszczać do szkoły/na uczelnię
to complete professional courses
ukończyć kursy zawodowe
to graduate in/from...
ukończyć studia magisterskie w zakresie na ... (nazwa uczelni)
to finish (sbs) school
ukończyć szkołę
favourite pastime
ulubione zajęcie w czasie wolnym
in the years ... through ...; since the year... to/till/until...
w latach od ... do ...
to befluent in (the) ... (language); to have a fluent command of (the)... (language)
władać biegle (językiem) ...
to get married
wyjść za mąż
supplementary education
wykształcenie uzupełniające
to take (sbs) maternity leave
wziąć urlop macierzyński