Level 1043 Level 1045
Level 1044

15646 - 15660


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
People who live in glass houses should not throw stones.
Ludzie mieszkający w szklanych domach nie powinni rzucać kamieniami.
Pigs might fly if they had wings.
Gdyby babcia miała wąsy...
Possession is nine points of the law.
Kto posiada, ten ma rację.
Practice makes perfect.
Trening czyni mistrza.
Prevention is better than cure.
Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Procrastination is the thief of time.
Co masz zrobić jutro, zrób dziś.
Rome was not built in a day.
Nie od razu Kraków zbudowano.
Seeing is believing.
Zobaczyć znaczy uwierzyć.
Slow and steady wins the race.
Śpiesz się powoli.
Someone's left hand does not know what someone's right hand is doing.
Nie wie lewica co czyni prawica.
Speech is silver, silence is golden.
Mowa jest srebrem a milczenie złotem.
Still waters run deep.
Cicha woda brzegi rwie.
Strike while the iron is hot.
Kuj żelazo póki gorące.
Take care of the pence and the pounds will take care of themselves.
Zadbaj o pensy a funty same o siebie zadbają.
The child is father of the man.
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.