Level 8 Level 10
Level 9

Vocabulario Lección 8


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chu1 chai1
xiu1 xi
chu1 lai2
chu1 qu4
hui2
zhu4 yi4
gan4
dai4
wang4
fang4 jia4
de2 dao4
de
jing1 chang2
bi4 xu1
bu2 yao4
ting3
sui2 bian4
yi4 xie1
shen2 me de
zhou1 mo4
xiao3 shi2
zhong1 wu3
fan4
快餐
kuai4 can1
hai2 zi
ai4 ren2
you2 le4 yuan2
zi4 ji3
bei3 bian1
dian4 ying3
dian4 ying3 yue2
xin1 ku3
tong4 kuai4
qing1 song1
jing4
an1 jing4
gao1 xing4
lian2 - ye3 -
bu2 guo4