Level 4 Level 6
Level 5

Sentences with Object


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Umfundi ufunda incwadi
The Student reads the book
Abafundi bathanda isiZulu
the Students like isiZulu
umshayeli uphuza ikhofi
The driver drinks coffee
abafundisi bavula ibhayibheli
The preachers open the Bible
ugogo ulanda amanzi
The granny fetches water
omama basula izicathulo
The mothers wipe the shoes
ubaba uthatha utshwala
Father takes the beer
obaba babuka iTV
The fathers watch TV
ikati liphuza amanzi
The cat drinks water
amakati abamba amagundane
The cats catch the mice
amagundane adla ukudla
The mice eat food
isilima sithanda utshwala
The fool loves beer
izilima zibamba inyoka
The fools hold the snake
isigebengu sishayela imoto
The thief drives the car
izigebengu zibamba imali
The thieves hold the money
inja ibamba uluthi
The dog holds the stick
izinja zibamba uluthi
The dogs hold the stick