Level 3 Level 5
Level 4

IsiZulu Survival Phrases


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ngizolitholaphi itekisi?
Where will I find a taxi?
Itekisi leli liyaphi?
Where is this taxi going?
Ngingathengaphi ukudla?
Where can I buy food?
Ngiyaxolisa, angisazi isiZulu kahle.
I'm sorry, I don't know Zulu well.
Ngicela ...
I request ...
Imalini?
How much?
Liphi itoileti?
Where is the toilet?
Ngiyabonga
I'm thankful
Iphi indlu encane?
Where is the toilet?
Hambani kahle
Go well, all of you
Salani kahle
Stay well, all of you
Ngiyakuthanda
I like you
Ngikhathele
I'm tired
Ngilambile
I'm hungry
Kumnandi impela!
It is delicious indeed!
hhayi, hhayibo, we mame, eish!
Wow!
Ngisuthile ngiyabonga
I'm full, thank you
Ngiyajabula
I'm happy
Ngicela uphinde
Please repeat
Yini le?
What is this?
Ngicela ukhulume kancane
I request you speak slowly
Ibinjani impela sonto?
How was the weekend?
Wenzeni ngempelasonto?
What did you do on the weekend?
Kuhamba kanjani?
Howzit
Angizwa
I didn't hear that.
Yini iBottle ngesiZulu?
What is a bottle in Zulu?
Ngingasho kanjani ukuthi Eat ngesiZulu?
How can I say To Eat in Zulu?
Kuchaza ukuthini ukuhlala?
What does it mean, to sit?