Level 9 Level 11
Level 10

Глаголи от II. група в сегашно време (-ir)