Level 2
Level 1

Глаголи от I. група в сегашно време (-er)