Level 2 Level 4
Level 3

فصل سوم: سیاسی شدن جامعه


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
جنبش های جدید شامل چه جنبش هایی است؟
جنبش حقوق مدنی، زنان، جنبش محیط زیست، جنبش صلح، جنبش های ضد نژادپرستی، جنبش حقوق مردم بومی، جنبش های ضد سیاسی اروپای شرقی
ویژگی های جنبش های جدید چیست؟
یک. غیر ابزاری/ دو. بیشتر به سمت جامعه ی مدنی جهت گیری شده اند تا دولت/ سه.به شیوه های غیررسمی، "باز" و انعطاف پذیر سازماندهی شده اند. / چهار. به شدت به رسانه های جمعی متکی اند
غیر ابزاری بودن جنبش ها به چه معناست؟
یعنی بیان کننده ی علایق و نگرانی های جهان شمول و اغلب اعتراض آمیز نسبت به وضعیت اخلاقی و نه نماینده ی منافع مستقیم گروه های اجتماعی خاص
جهت گیری جنبش های اجتماعی به سمت جامعه ی مدنی است نه دولت به چه معناست؟
بدگمان نسبت به ساختارهای بوروکراتیک متمرکز، به سمت تغییر عقاید عمومی جهت گیری شده اند نه تغییر نهادهای حاکم/ بیشتر به جنبه های فرهنگ، شیوه ی زندگی و مشارکت در سیاست اعتراضِ سمبلیک توجه دارند تا به ادعای حقوق اجتماعی-اقتصادی
جنبش های اجتماعی به شیوه ی غیر رسمی" باز " و انعطاف پذیرند به چه معناست؟
اجتناب از سلسله مراتب، بروکراسی، و قرار دادن شرایط برای عضویت
ویژگی های جنبش قدیمی کارگری چیست؟
توجه به دولت کورپوراتیستی/ با هدف بازتوزیع و توسعه ی حقوق شهروندی/ این جنبش در اتحادیه های تجاری و احزاب بروکراتیکی سازمان داده شده است که از منافع اعضا دفاع کند/ توجه کمی به موضوعات وسیع تر یا مشارکت سیاسی فراگیرتر نشان بدهد
ویژگی های آشکار متمایز جنبش های جدید از سازمان های سیاسی رسمی چیست؟
اصطلاح شبکه بر آنها صدق می کند./ دارای پایگاه محلی هستند به جای جهت گیری ملی/ حول گروه های کوچک متمرکز شده اند. / به جای راه حل های عمومی حول موضوعات خاص سازمان یافته اند/ به جای بهره مندی از یک عضویت نسبتا با ثبات نوسانات زیادی در خصوص فعالیت شدید و ضعیف تجربه نموده اند/ به وسیله ی سلسله مراتب سیال و ساختارهای اقتدارِ باز اداره می شوند
مصداقی از ویژگی سلسله مراتبی و بورکراتیک سازمان جنبش های اجتماعی چیست؟
سازمان های متمرکز جنبش به گونه ای ایجاد شده اند که متکی به دریافت حق عضویت از اعضا هستند بدون اینکه آنها را در تصمیم گیری یا عمل مشارکت دهند. مثل جنبش صلح سبز
دو سنت اصلی برای تحلیل جنبش های جدید اجتماعی وجود دارد. آنها کدامند؟
نظریه ی بسیج منابع و نظریه ی جنبش های اجتماعی جدید
نگرش ها به زمینه های اجتماعی جدید جنبش ها بر چه چیزهایی استوار است؟
زمینه ی جدید اجتماعی بر حسب تغییر در ساختار طبقاتی جوامع سرمایه داری پیشرفته/ یا دگرگونی جامعه از مدرنیته صنعتی به پساصنعتگرایی و پسامدرنیته
کلاوس اوفه زمینه های ظهور جنبش جدید را چه می داند؟
رفاه نسبی سوسیال دموکرات/ سطوح بالای آموزش / رشد بخش خدماتی
از دید اوفه چه کسانی به جنبش های جدید می پیوندند؟
طبقات متوسط جدید به ویژه کسانی که در استخدام دولت هستند/ گروه های کالایی نشده نظیر دانشجویان، زنان خانه دار و دریافت کنندگان خدمات رفاهی خیریه ( این عده محتمل ترین گروه هایی هستند که از عناصر غیرعقلانی نظام سرمایه داری معاصر آگاهی میابند و به طور مستقیم نقایص آن را تجربه میکنند.)
اوفه سیاست جنبش های جدید را چگونه ارزیابی می کند؟
از آنجا که عوامل تعیین کننده ی ساختاری مشخصی برای مشارکت در جنبش های اجتماعی وجود دارند، این سیاست، سیاست طبقاتی است/ اما از آنجا که برخلاف جنبش های طبقاتی سابق، تقاضاهایی برای منافع خاص خودش مطرح نمی کند، سیاستی " به نیابت از یک طبقه نیست.
چرا تعریف طبقه اجتماعی بر حسب ساختار شغلی برای جامعه شناسان زیر سوال رفته؟
رشد بخش خدماتی ( که طیف وسیعی از مشاغل را داراست که شرایط طبقه ی متوسط یقه سفید را ندارند)/ افزایش کارگران زن ( که با دسته بندی های طبقاتی که برای نقش های سنتی مرد در ذهن طراحی شده، مطابقت ندارند) / وجود بخش زیادی از جمعیت که اکنون از نظر اقتصادی غیر فعال اند
هابرماس زمینه های ظهور جنبش های جدید را چه می داند؟
شی گشتگی، که نتیجه ی رشد اقتصادی مصرفی و دولت رفاه بروکراتیک پس از جنگ است، به درون آنچه در گذشته زندگی خصوصی نامیده می شد گسترش یافته/ دفاع از زیست جهان در مقابل شی گشتگی و اداره ی بوروکراتیک جهان
هابرماس راهکارهای نهایی جنبش های اجتماعی را چه می داند؟
افزایش عقلانیت ارتباط بستگی دارد و جنبش های اجتماعی مترقی با طرفداری از یک جامعه عادلانه تر و مشارکتی تر و جامعه ای که به گونه ای عقلانی تر سازمان یافته است خواستار جایگزین شدن این عقلانیت ارتباطی به جای پذیرش سنتی و غیرعقلانی نظام هستند
از دید اسکات برخی ویژگی های جنبش های جدید چیستند؟
بسط حقوق شهروندی به گروه های محروم/ ایجاد یک دولت عقلانی شده از طریق به حداقل رساندن نابرابری های اجتماعی در جامعه ی مدنی/ بسط پاسخگویی دولت نسبت تصمیم گیری های عقلانی
از دید انگلهارت ارزش های نسل دوم پس از جنگ جهانی چیست؟
"ارزش های پسامادی گرایایی" که در آن بیشتر بر کیفیت زندگی تاکید می شود و نه بر اهداف اقتصادی. او این امر را نتیجه ی بهره مندی بی سابقه ی آنها از امنیت اقتصادی می داند./ همبستگی هایی قوی بین سن، ارزش های پسامادی گرایی و عضویت در جنبش های اجتماعی/ گرایشی به سوی نوع جدیدی از سیاست چپ که در آن بیشتر بر روابط غیررسمی تر و صمیمی تر با دیگران، رشد عزت نفس و ارضای معنوی و زیباشناسانه تاکید می شود تا بر موضوعات رشد اقتصادی و توزیع که خصوصیت سیاست چپ قدیم بود و در جامعه ای که دچار کمیابی و عدم امنیت اقتصادی بود سلطه داشت.
نظریه ی انگلهارت مبتنی بر چیست؟
ارزش ها و ایده آل های مشترک
نسبت ارزش ها با اعتقادات ایدئولوژیک در نظریه ی انگلهارت چیست؟
ارزش ها به گونه ای بسیار عمیق تر از اعتقادات ایدئولوژیک منعقد شده اند/ ارزش ها جنبه ای از ساختار شخصیتی هستند که از طریق جامعه پذیری ایجاد شده اند و در احساسات ریشه گرفته اند/ آنها مستعد اغوا و اقناع عقلانی نیستند و بنابراین عملا تغییرشان غیر ممکن است./ از نظر انگلهارت، از آنجا که جنبش های اجتماعی به وسیله ی ایدئولوژی های مبتنی بر ارزش های ریشه دار هدایت می شوند دارای تاثیر نسبتا اندکی بر ارزش ها و اعتقادات اجتماعی هستند.
ویژگی های جنبش های جدید از دید آلن تورن چیست؟
" پساصنعتگرایی راهی برای درک زمینه ی جدید جنبش های اجتماعی /منابع کلیدی جامعه ی پساصنعت گرایی دانش و اطلاعات/ جامعه ی صنعتی حول صنعتی/شکلگیری جدید اشکال برخورد بیشتر فرهنگی تا اقتصادی /برخورد طبقاتی جای خود را به برخورد بر سر کنترل دانش میدهد/ برخورد بین بخش های تحصیل کرده جامعه که در حاشیه اند و کسانی که از دانش برای اداره ی جامعه ی جدید استفاده می کنند.
ویژگی جامعه ی پساصنعتی از دید آلبرتو ملوچی چیست؟
جامعه ی پساصنعتی، جهانی شده است، یعنی در متن یک نظام جهانی وابستگی متقابل قرار دارد که هیچ کس و هیچ چیز بیرون مرزهایش قرار ندارد
ویژگی افراد جامعه ی پسامصنعتی از دید آلبرتو ملوچی چیست؟
جامعه ی صنعتی به گونه ای فزاینده فردی شده است.( به عبارت دیگر، بازیگران اصلی جامعه دیگر گروه هایی نیستند که به وسیله ی آگاهی طبقاتی، دلبستگی های مذهبی یا قومیتشان تعریف می گردند. بلکه اساسا افرادی هستند که باید سعی کنند از طریق کنش اجتماعی به زندگیشان معنا ببخشند.)
زمینه ی ظهور جنبش های جدید از دید کروک و همکارانش چیست؟
ظهور جنبش ها از 1960 تا کنون مرتبط با کاهش اهمیت برخوردهای طبقاتی/توافقات کورپوراتیستی پس از جنگ جهانی دوم بین سازمان های کارگری، مدیریت و دولت رو به زوال رفته اند و این امر تا حدی بدین دلیل است که اولا فرآیندهای جهانی شدن پیوندهای مدرن بین بازارها، فرهنگ و سیاست، که حول دولت-ملت سازمان یافته بود را از هم گسسته است، و ثانیا طبقه دیگر کانون اصلی بسیج سیاسی نیست./
شواهد کروک و همکارانش در تایید تجزیه ی طبقاتی چیست؟
گسست و قطب زدایی شدن از احزاب سیاسی اصلی در دموکراسی های لیبرال/ کاهش دلبستگی و هویت یابی رای دهندگان با احزابی که نماینده منافع طبقاتی بودند./ گسست کنونی سیاست را به افسون زدایی ذهن رای دهندگان در مورد ساختارهای بورکراتیگ مستقر و تضعیف هسته های مرکزی که اعضای طبقه بر آنها مبتنی بودند، نسبت می دهند/
اهمیت جنبش های اجتماعی از دید کروک و همکارانش در چیست؟
توجه همزمان به موضوعات اخلاقی و فرهنگی در کنار موضوعات مربوط به نفع شخصی/ توجه همزمان به بسیج افکار عمومی و دولت/ جایگاه مهم فرهنگ به عنوان وسیله ای که از طریق آن هویت، شیوه های زندگی و ساختارهای اجتماعی تثبیت می شوند/
غفلت جامعه شناسی سنتی نسبت به جنبش های غیر کارگری از دید کالهون به چه علت است؟
نتیجه ی گرایش عقلگرایانه و ابزارانگارنه ی خود جامعه شناسی و پذیرفتن فرارویت مدرن پیشرفت عقلانی در جهت آزادی بشر است.
بنیان های نظری نظریه ی بسیج منابع
بر این نگرش لیبرال متکی است که پدیده های اجتماعی نتیجه ی تصمیمات و کنش های فردی هستند. این نظریه بر مبنای فرضیات نظریه " انتخاب عقلانی" مطرح شد که بر اساس آن مشارکت فرد در جنبش های اجتماعی، عقلانی است.
در نظریاتی که از اندیشه های لوبون و اسلمسر وجود دارد کنش جمعی با چه چیز مرتبط است؟
کنش جمعی مرتبط با فوران رفتار خارج از کنترلی تلقی می شود که نتیجه ی ناکارکردی اجتماعی است. و انگیزه ی گسترش این اندیشه علاقه به جلوگیری از ظهور جنبش های فاشیستی و اقتدارگرایانه بود.
نظریه ی محرومیت نسبی چیست؟
این نظریه بر خلاف نظریه ی بسیج منابع است. بر اساس این نظریه اعتراض نتیجه ی رشد سریعتر انتظارات نسبت به فرصت های واقعی است، به طوری که گروه هایی که خود را حاشیه ای و فاقد نفوذ می پندارند (دانشجویان، معترضان به وضعیت حقوق مدنی و زنان) برای رفع این نارضایتی ها به کنش جمعی روی می آورند./ علت کنش اجتماعی ساختاری نیست.
کدام متفکران از حرفه ای شدن سازمان جنبش به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد جنبش های جدید نام بردند؟ در زمینه کدام نظریه؟
زالد و مک کارتی - در زمینه نظریه بسیج منابع حرف از حرفه ای شدن سازمان های جنبش اجتماعی زدند
زالد و مک کارتی عامل شکلگیری جنبش های اجتماعی را بیش از هر چیز چه می دانند؟
ابتدا حرفه ای شدن سازمان های جنبش و سپس پول و افزایش عمومی سطح ثروت جوامع توسعه یافته که باعث رشد طبقات متوسط که قادر و مایل به فراهم کردن منابع جنبش های اجتماعی هستند .
اجزای جنبش های اجتماعی از دید زالد و مک کارتی چیست؟
هواداران، اعضا، نفع برندگان بالقوه
اعضای جنبش از نظر زالد و مک کارتی
کسانی که منابع جنبش را تامین می کنند
هواداران جنبش از نظر زالد و مک کارتی
کسانی که با اهداف جنبش همکاری دارند
هواداران آگاه از نظر زالد و مک کارتی
کسانی که از منابع قابل ملاحظه برخوردار بوده و پذیرای ادعاهای بیش از یک جنبش هستند
نفع برندگان بالقوه از نظر زالد و مک کارتی
کسانی که می ایستند تا از فعالیت های جنبش بهره برداری کنند و ممکن است به هیچ دسته دیگری از هواداران گرایش نیابند - مثل یک زن بی درآمد که اتفاقا مخالف حقوق زنان است اما از مزایای پیروزی این جنبش بهره مند خواهد شد
فرضیات اصلی نظریه ی بسیج منابع
فردگرایی لیبرال
فرضیات اصلی نظریه ی جنبش اجتماعی جدید
مارکسیسم
دو نظریه ی بسیج منابع و جنبش اجتماعی جدید برای تحلیل جنبش های اجتماعی کجابه هم پیوند میخورند؟
در تمرکزشان بر سیاست فرهنگی
اصطلاح جدید در جنبش های اجتماعی به چه چیزی اشاره دارد؟
به جدید بودن جنبش های اجتماعی در پایان دهه 1960 و مخصوصا جنبش های دانشجویی در عرصه ی سیاسی
منظور از زمینه ی اجتماعی جدید در مورد جنبش های جدید اجتماعی چیست؟
زمینه ی اجتماعی جدید طیفی از نگرش ها را دربرمی گیرد از تغییر ساختار طبقاتی کشورهای پیشرفته تا دگرگونی جامعه از مدرنیته صنعتی به پساصنعتگرایی و پسامدرنیته
منظور اوفه از زمینه ی اجتماعی جدید در مورد جنبش های جدید اجتماعی چیست
تغییر ساختار طبقاتی کشورهای پیشرفته
چرا تحلیل اوفه از طبقاتی بودن جنبش های اجتماعی جدید ناموفق از آب درمیاید؟
به علت ناکارآمدی تعریف طبقه و نیز اینکه نمی توان مطمئن بود ساختار طبقاتی تعیین کننده عضویت اعضای جنبش هاست و نه بعضی دیگر ازجنبه های زندگیشان
مشکل اصلی نظریاتی که جنبش های اجتماعی جدید را برحسب طبقه تحلیل می کنند؟
عدم توجه به دلایل و شرایطی که خود اعضای جنبش ها فعالیتهایشان را براساس آنها توجیه می کنند
به نظر هابرماس توسعه ی دولت و بازار با انگیزه های سنتی چه میکند؟
انگیزه ها و ارزش های سنتی را تضعیف می نماید. مثلا تسلیم و حرمت گذاری به سلسله مراتب منزلتی به وسیله ی رشد شایسته سالاری تضعیف شده است.
به نظر هابرماس تعارض تضعیف ارزش های سنتی را چگونه می توان حل کرد؟
با افزایش عقلانیت ارتباطی که خواسته ی جنبش های اجتماعی جدید است، جایگزینی عقلانیت ارتباطی به جای پذیرش سنتی وغیرعقلانی نظام
هابرماس کدام جنبه های جوامع صنعتی را نادیده می گیرد و چرا؟
عقیده هابرماس پیرامون جامعه صنعتی به عقاید مارکسیستی توسعه تاریخی پیوند خورده که براساس آنها توسعه نتیجه تعارضات و بحران های سیستمی است، و از آن دسته از جنبه های جوامع که با نگرش فوق تطبیق ندارند غفلت ورزیده
کدام متفکر به جای توضیحات اجتماعی - اقتصادی در پی توضیحی نسلی از جنبش های جدید برآمد؟
پاکولسکی و انگلهارت
مشکل اصلی نظریه ی نسلی انگلهارت درباره جنبش های جدید اجتماعی؟
تاثیر خود جنبش ها را بر تغییر نگرش نادیده می گیرد، اساسا تغییر در ارزش ها را عملا غیرممکن می داند، تاثیر جنبش ها را بر «خود» نادیده می گیرد،
چه کسی اولین بار پساصنعتگرایی را به عنوان راهی برای درک زمینه ی اجتماعی جنبش های اجتماعی مطرح کرد؟
آلن تورن
چه کسانی از تجزیه ی طبقاتی حرف زدند؟
کروک و همکاران
منظور از تجزیه ی طبقاتی چیست؟
گسستگی و قطب زدایی شدن از احزاب سیاسی اصلی در دموکراسی های لیبرال و کاهش دلبستگی و هویت یابی رای دهندگان با احزابی که نماینده ی منافع طبقاتی بودند
چرا جنبش های اجتماعی جدید برای شکل جدید جامعه مناسبند؟
چون فرهنگ به عنوان وسیله ای که از طریق آن هویت، شیوه های زندگی و ساختارهای اجتماعی تثبیت می شوند در این جنبش ها مقدم شمرده می شود
به زعم کالهون چرا جامعه شناسی سنتی به جنبش های مذهبی، زنان و ... در سراسر قرن 19 و 20 توجهی نکرد؟
زیرا جنبش های دیگربه جز جنبش کارگری که به تحولات مربوط به خود می پرداختند تحت عنوان جنبش های بی ربط با پیشرفت مادی و عقلانی جامعه مورد غفلت واقع شدند
چگونه نظریه زالد و مک کارتی ایرادهای اولسون را در خصوص فقدان عقلانیت در کنش جمعی پاسخ می دهد؟
مشارکت اکثر افراد عملا بی هزینه است ولی در مقابل منافع قابل ملاحظه ای از نظر اشتغال و فرصت های حرفه ای برای افراد فعال در جنبش فراهم می کند
از نظر تیلی چه نسبتی میان جنبش کارگری و دولت مدرن بود؟
این دو با هم توسعه یافتند و بنابراین دولت مدرن بیش از هر جنبش دیگر به جستجوی رفع دغدغه های کارگران مرد برآمد. جامعه شناسی نیز بر دولت به عنوان جایگاه سیاست مدرن و بر جنبش کارگری به عنوان نیروی سیاسی مسلط تمرکز کرد.
منظور از حرفه ای شدن سازمان جنبش چیست؟
اغلب متخصصان سیاست اجتماعی و حقوق که درون موسسات حکومتی و خصوصی کار می کنند قبل از هر چیز به برنامه های و سیاست ها متعهد هستند نه به یک سازمان خاص یا حرفه شان. این فرصت های حرفه ای در دهه های 60 و 70 به رشد سرمایه گذاری در امور مورد نظر جنبش ها پیوند خوردد
نظریه بسیج منابع با زیربنای عقلانی خود با کدام نظریه ها در خصوص جنبش های اجتماعی مخالفت می کند؟
نظریه های پیشین جامعه شناسی امریکایی که شرکت در جنبش ها را ناشی از انگیزه های روانی و واکنش های غیرعقلانی به شرایط اجتماعی می دانستند
اعتراض نظریه بسیج منابع به نظریه هایی که شرکت در جنبش ها را به سبب نارضایتی های اجتماعی معرفی می کنند
از آنجا که همواره نارضایتی در جامعه وجود دارد صرف وجود آن نمی تواند مشارکت در کنش جمعی را توضیح بدهد
از بسیج تا انقلاب
کتاب چارلز تیلی - برای بررسی ساختارهای فرصت سیاسی
نظر تیلی درباره نقش دولت در مورد جنبش های اجتماعی
دولت به عنوان قدرتمندترین بازیگر سیاسی به طور گزینشی جنبش های اجتماعی و فعالیت هایشان را براساس منافع نخبگان دولتی سرکوب یا تسهیل میکند
مثلا کدام جنبش ها از نظر تیلی توسط دولت سرکوب می شوند
سازمان های ترورریستی/ سازمانهایی که مستقیم با دولت مخالفت می کنند/ سازمان های قانونی که در خط مشی‌شان تغییراتی ایجاد می کنند و غیرقانونی می شوند
چهار سرنوشت ممکن برای جنبش ها از نظر تیلی
انحلال در نتیجه سرکوب/ جذب آن در یک حزب سیاسی/ ایجاد یک گروه فشار که بر حکومت تاثیر می گذارد/ایجاد یک حزب سیاسی جدید و احتمالا موقتی
تیلی جنبش های اجتماعی جدید را چه می نامد و چرا؟
جنبش های ملی/ تا آنها را از جنبش های کمتر سازمان یافته و محلی قرن هفدهم و قبلتر جدا کند
ظهور جنبش های ملی از نظر تیلی نتیجه چیست؟
رشد سیاست انتخاباتی و افزایش دسترسی مردم به فرایند سیاسی
منابع کنش جمعی از نظر تیلی
همه ی روشهایی که به وسیله آنها یک گروه از منابعش برای رسیدن به یک هدف مشترک استفاده می کند
منابع کنش جمعی از نظر تیلی در امریکای قرن بیستم چه بود؟
اعتصاب/ دادخواست/ سازمان دادن گروه های فشار/ شورش و شکستن ماشین ها
اندیشه های تیلی در کدام سنت تحلیل جنبش های اجتماعی قرار می گیرد؟
سنت نظریه بسیج منابع
دوره های اعتراض یا دوره های منازعه متعلق به کدام محقق است؟
سیدنی تارو
اصلی‌ترین انتقاد وارده به نظریه‌ی بسیج منابع
رویکرد شدیدا عقل‌گرایانه و ابزارگرایانه‌اش به جنبش‌های اجتماعی - این نظریه در نظر نمی‌گیرد که افراد موجوداتی منزوی با مناسبات عقلانی نیستند، بلکه اعضای گروه‌هایی هستند که در زمینه‌ی هویتشان دارای احساسات و عقاید گروهی‌اند
انتقاد دوم وارده به نظریه‌ی بسیج منابع
غفلت این نظریه از برداشت‌ها و تفاسیر بازیگران جنبش‌ها
ریشه‌های نظریه‌ی جنبش اجتماعی جدید
مارکسیسم - محوریت برخورد در جامعه - ماهیت جمعی و نه فردی برای برخورد قائل است -
مهم‌ترین متفکران نظریه‌ی جنبش اجتماعی جدید
آلن تورن و آلبرتو ملوچی
تفاوت میان نظریه بسیج منابع و جنبش اجتماعی جدید در درک هدف جنبش‌ها
در سنت بسیج منابع، هدف تاثیرگذاری بر فرایند سیاسی و در سنت جنبش اجتماعی جدید، هدف درهم شکستن مرزهای نظام فعلی و ایجاد دگرگونی در جامعه است
جامعه‌شناسی کنش تورن
هر جامعه‌ای به وسیله‌ی دو جنبش اجتماعی متعارض شکل گرفته است. اینها جنبشهای طبقاتی هستد. این طبقات برخلاف نظر مارکسیست‌ها برای کنترل ابزار تولید مبارزه نمی‌کنند، بلکه برای تاریخمندی مبارزه می‌کنند
تاریخمندی از نظر تورن
دربردارنده فرایندهایی که به وسیله آنها جامعه به عنوان نتیجه اندیشه و کنش آگاهانه بر روی کنش اجتماعی و شرایطش تولید می‌گردد. چیزی شبیه بازاندیشی در نظر گیدنز، بک، لش و یوری
برخورد اصلی بین جنبش های اجتماعی مخالف در هر جامعه از نظر تورن
برخورد بین طبقه مسلط که تاریخمندی را به خود اختصاص داده و طبقه تحت سلطه که تلاش دارد آن را به خود اختصاص دهد و شیوه‌های بدیعی برای اندیشه و کار و زندگی ایجاد کند
جامعه پساصنعتی یا برنامه‌ای از نظر تورن
صنایع کارخانه‌ای جای خود را به صنایع مبتنی بر دانش داده‌اند، کنترل اطلاعات و دانش اهداف اصلی برخورد اجتماعی هستند وتکنوکرات‌ها طبقه‌ی مسلط می‌باشند. منافع جامعه کاملا با توسعه تکنولوژیک و مدیریت سازمان‌های تکنولوژیک یکی پنداشته می‌شود. طبقه مخالف شامل همه کسانی است که تحت کنترل آنها هستند یعنی عامه مردم
کنش اجتماعی از نظر تورن
رفتار یک بازیگر است که به وسیله گرایش‌های فرهنگی هدایت می‌شود و درون روابط اجتماعی که ویژگی آن کنترل اجتماعی گرایش‌های فرهنگی توسط گروه‌های مسلط است ایجاد می‌گردد
منظور تورن از اهداف مبارزه چیست؟
ارزش‌های مشترک در وسیع‌ترین مفهوم بین بازیگران اجتماعی
تورن در کدام جنبش اجتماعی دخالت کرد و چرا؟
در جنبش ضدهسته‌ای فرانسه در دهه 1960 - امیدوار بود که جنبش فوق به جنبش اصلی جامعه پساصنعتی تبدیل گردد برای همین سعی کرد فعالانه در مبارزه جمعی به عنوان نیروی دگرگونی اجتماعی مشارکت کند
کدام مشکل مارکسیسم در تحلیل تورن دوباره تکرار شده بود؟
جبرگرایی - وی معتقد است در هر جامعه تنها یک جنبش اجتماعی مناسب وجود دارد که گذار جامعه را به نوعی دیگری از جامعه ممکن می‌کند
رابطه سیاسی از نظر آلبرتو ملوچی
رابطه‌ای که منجر به کاهش ابهام و عدم قطعیت و میانجی‌گری میان منافع متعارض از طریق تصمیمات می‌شود
فعالیت اصلی جنبش‌های اجتماعی در سیاست فرهنگی از نظر ملوچی
بحث و ستیز در مورد هویت جمعی
رابطه سمبل و واقعیت اجتماعی از نظر ملوچی
اطلاعات یا سمبل‌ها انعکاس‌دهنده واقعیت نیستند، بلکه به جز آن به گونه‌ای فزاینده به ایجاد واقعیت اجتماعی کمک می‌کنند
مشکل زاویه دید ملوچی در تحلیل جنبش‌ها؟
اینکه این امر را که جنبش‌ها همواره کم و بیش با دولت درگیر بوده‌اند را نادیده می‌گیرد و آنها را تنها معطوف به جامعه‌ی مدنی می‌داند
نظریه ماریو دیانی درباره جنبش‌های اجتماعی چه ویژگی داشت؟
تلفیق کننده هر دو سنت بسیج منابع و جنبش‌های اجتماعی جدید
تعریف جنبش‌های اجتماعی از نظر ماریو دیانی
شبکه‌های تعامل غیررسمی افراد، گروه‌ها و سازمان‌های درگیر در یک برخورد سیاسی یا فرهنگی مبتنی بر یک هویت جمعی مشترک
تفاوت اصلی دو سنت بسیج منابع و جنبش‌های جدید
نظریه بسیج منابع ایجاد تغییر توسط جنبش‌های اجتماعی را از طریق فرایندهای سیاسی معمول می‌شناسد و نظریه جنبش جدید فعالیت در این سطح را مربوط به یک گروه ذینفع عمومی یا حتی یک حزب می شناسد. به زعم این نظریه جنبش‌های اجتماعی در عرصه برخورد فرهنگی فعال هستند و معناهای مشترک را به چالش می‌کشند
چرا ماریو دیانی تحلیل جنبش‌ها را با تعریف عملی از آنها آغاز کرد؟
زیرا معتقد بود عملا کار کمی برای مشخص ساختن جنبش‌های اجتماعی به عنوان پدیده‌هایی متمایز از دیگر انواع کنش جمعی صورت پذیرفته است
چرا دیانی در تعریفش از جنبش‌های اجتماعی برخوردهای سیاسی و فرهنگی را از هم جدا کرده است؟
به نظر وی اصطلاح سیاسی به اشکال سنتی سیاست اشاره دارد که به هدف بسیج احزاب سیاسی و اعمال نفوذ برای تغییر قوانین انجام می گیرند و اصطلاح فرهنگی به سیاست مربوط به زندگی روزمره اشاره دارد.
چهار نکته در تعریف دیانی از جنبش‌ها که امر مشترک بین دو سنت تحلیلی است؟
اول اهمیت تعاملات غیررسمی برای جنبش‌های اجتماعی/ دوم هویت جمعی که مجموعه‌ای از اعتقادات مشترک و احساس تعلق را دربرمی گیرد/ سوم برخورد اجتماعی با هدف تغییر اجتماعی/ چهارم تمایز میان این کنش‌های جمعی با اشکالی مثل سازمان‌های غیررسمی یا سلسله مراتبی
ویژگی منحصر به فرد یک جنبش اجتماعی از دید دیانی
وجود یک هویت جمعی که از مرزهای هر گروه سازمانی واحدی گذر می‌کند و در عین حال تا حدی خاص بودن خود را حفظ می‌کند
ضعف اصلی در تحلیل‌های جنبش اجتماعی از دید دیانی چیست؟
اینکه در هر دو سنت کار کمی صورت گرفته که مشخص کند چه چیزی جنبش‌های اجتماعی را از دیگر انواع کنش جمعی متمایز می‌کند
چند مثال از جنبش‌های اجتماعی که صبغه‌ی فراملی داشته‌اند؟
جنبش ضدبردگی، جنبش حق رای زنان و جنبش کارگری بین‌المللی
چهار جنبه از جنبش‌های جدید که مرتبط با جهانی شدن هستند ؟
مشکلات جهانی و بسیج جنبش‌ها در واکنش بدان‌ها - گسترش ارتباطات فراملی - مهاجرت توده‌ای در قرن بیستم و برقراری رابطه بین کشورها از ناحیه مهاجران - زوال دولت‌- ملت‌ها به عنوان نهادهای سیاسی حاکم
مثال‌هایی از تاثیر مهاجرت بر جنبش‌های اجتماعی جدید که تارو ذکر می‌کند؟
فلسطینیان نیویورک، کردهای ترکیه در لندن، ایرلندی‌ها در ماساچوست، الجزایری‌ها در فرانسه و پنجابی‌ها در تورنتو