Level 6 Level 8
Level 7

Erica


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allow
izin vermek, müsade etmek {not permit}
announce
duyurmak, ilan etmek, anons etmek
beside
yanında, yanıbaşında
challenge
[birinin yetenek ve kararlığını ölçen şey/durum, zorluk] [meydan okuma]
claim
[iddia etmek, ileri sürmek] [talep etmek, hak iddia etmek]
condition
[birinin veya birşeyin içinde olduğu hal, konum] [şart]
contribute
katkıda/yardımda/bağışta bulunmak
difference
fark, ayrım
divide
bölmek, ayırmak, bölüştürmek
expert
uzman, usta, bilir kişi
famous
bir çok insan tarafından bilinen, ünlü, meşhur
force
kuvvet, güç, zorlamak, mecbur etmek
harm
(biri veya bir şey için fiziksel) zarar, darbe, hasar vermek, zedelemek, fena etmek, incitmek
lay
[bir şeyi düz ya da paralel şekilde koymak] [sermek, koymak, yerleştirmek, örtmek, yaymak vb.]
peace
barış, sulh, huzur, sukûnet
prince
prens, kralın oğlu
protect
korumak, tehlikeden uzak tutmak
sense
hissetmek, his, duyu
sudden
ani, beklenmedik, ansızın
therefore
bu nedenle,bu yüzden