Level 121 Level 123
Level 122

Abundant


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abbey
manastır
abundant
çok fazla sayıda var olan, aşırı, çok fazla
adjoin
yan yana olmak, bitiştirmek
ample
yeterinden fazla, kâfi miktarda, yeterince, çok fazla
arid
az ya da hiç yağmur almayan, kurak
cathedral
büyük ve önde gelen kilese, katedral
deprive
vermemek, mahrum bırakmak
drought
kuraklık
eligible
bir şeyi yapmaya ya da bir şeye sahip olmaya hak kazanan, hak kazanmış
fast
oruç tutmak
grumble
sessiz bir şekilde şikayet etmek, homurdanmak, söylenmek
inland
(ülke, bölge, arazi vb.) iç, içte olan; denizden uzak, iç kısımlara doğru
moisture
nem, rutubet, yaş
nonetheless
yine de, bununla beraber, buna rağmen
oath
resmî yemin, ant, söz
prairie
step, geniş çayırlık arazi; Kuzey Amerika'daki geniş stepler
ragged
eski püskü, yırtık pırtık, pejmürde
rugged
engebeli kayalık arazi, ilerlemesi zor arazi
scarce
yetersiz, az, kıt
speculate
tahminde bulunmak, tahmin yürütmek, mütalâa etmek