Level 9 Level 11
Level 10

Violet


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
benefit
fayda, menfaat, kazanç
certain
kesin, belli, belirli
chance
ihtimal, imkan, şans, fırsat
effect
tesir, etki
essential
gerekli, zaruri, elzem, hayatî, mühim {not necessary}
far
uzak, ırak {not distant}
focus
odaklanmak, bir şeye yoğunlaşmak
function
[işlev] [büyük resmi davet/tören/parti]
grass
çim, çimen, ot
guard
korumak, muhafız
image
[imaj, izlenim, fikir, intiba] [resim, görüntü]
immediate
acil, ivedi, derhal yapılması gereken {not urgent}
primary
çok önemli, ana, temel, esas, birincil, başlıca
proud
gururlu, mağrur, kibirli
remain
kalmak, artakalmak
rest
[dinlenmek, dinlendirmek] [arta kalanlar, geri kalan kısmı]
separate
ayırmak, ayrı, ayrılmış
site
yer, alan
tail
kuyruk
trouble
sorunlar, güçlükler, endişeler