Level 7
Level 8

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kiu
ki, aki
tiu
az
iu
valaki, valamelyik
neniu
senki, semelyik
ĉiu
mindenki
kie
hol, ahol
tie
ott
ie
valahol
Nenie
sehol
ĉie
mindenütt, mindenhol
kiam
mikor, amikor
tiam
akkor, ekkor
iam
valamikor,egykor,hajdan,egyszer
neniam
soha, semmikor
ĉiam
mindig
kio
mi,ami
tio
az
io
valami
nenio
semmi
ĉio
valami