Level 20 Level 22
Level 21

Lesson 21


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
motion
sự di động, chuyển động
partisan
thiên vị
phenomena
hiện tượng, kì lạ
philanthropic
bác ái, nhân từ
placid
yên lặng, điềm tĩnh
plentiful
phong phú, dồi dào
scenic
đẹp như tranh vẽ
sheltered
được che trở, bảo vệ
vanishing
đang dần biến mất