Level 2 Level 4
Level 3

Финансово правоотношение


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Финансово правоотношение
конкретна правна връзка между два или повече субекта на финансовото право
възникване
при наличие на два или повече правни субекта с призната активна или пасивна правосубектност, наличие на една или повече финансова правни норми, настъпване на правопораждащ юридически факт
активна правосубектност
права и задължения на конкретен държавен орган да встъпи като страна в конкретно правоотношение
пасивна правосубектност
правоо на ФЛ или ЮЛ да встъпят в конкретно правоотношение
характеристики
винаги структурирани като отношения на власт и подчинение, двустранна субектна организация, не могат да възникнат по силата на правна сделка и не могат да бъдат прекратени по силата на договор, спогодба, новация
двустранна субектна организация
две страни с няколко правни субекта
изпълнение на финансови задължения
доброволно, чрез прихващане, чрез принудително събиране
доброволно
задължението трябва да е станало ликвидно и изискуемо, изцяло и частично, касово и безкасово, 14-дневен срок
принудително събиране
изразява се в мерки установени от закона, крайна мярка, изключително право на държавата, първо лихвата,разноските и главницата