Level 1 Level 3
Level 2

Финансово право


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
финансово право
съвкупност от правни норми, регулиращи чрез властническия метод формирането и организацията на финансовите обществени отношения, чрез които се осъществяват финансовите процеси в държавата
източници
финансово законодателство- Конституция, ДОПК, ЗКПО, ЗУДБ, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗДТ
обща част
нормативна уредба за всички финансови отношения
специална част
нормативни актове обособени в подотраслите
финансова правна норма
с императивен характер
видове финансова правна норма
финансово-имуществени, финансово-организационни, материално-правни, процесуално-правни
финансово-имуществена финансова правна норма
има непоссредствено движение на парични средства
финансово-организационна финансова правна норма
няма движение на парични средства, финансова система на държавата
материално-правна финансова правна норма
установява видовете субективни материални права и задължения, които възникват между отделните субекти
процесуално-правна финансова правна норма
установява процедурите, по които се изпълняват финансовите субективни задължения
действие на финансова правна норма
по време, по място, по отношение на лицата
по време
влизане в сила, време на действие, обратно действие- пораждане на действие преди приемане
по място
навсякъде в суверинитета на РБ
по отношение на лицата
задължителна за всички в суверинитета на РБ