Level 2
Level 1

Трудово право


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Съвкупност от ПН, които регулират обществени отношения, със специален предмет и метод на правно регулиране.
Трудово право
диспозитивен, императивен
Методи
трудовите и обществените правоотношения
предмет на регулиране
определя основните институти на трудовото право
обща част
определя мястото на страните
специална част
вътрешни, международни, актове на ЕС
източници
държавни и недържавни
вътрешни източници
Конституция, Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване
държавни
вътрешни актове на всички организации
недържавни
Международна организация на труда
международни източници
имат хипотеза и диспозиция със субекти работодател и работник
Трудовоправни норми
формално обособени правоотношения съдържащи предоставяне на работна сила и полагането на жив труд, с имуществен и охранителен характер
Трудовоправни отношения
всяка една от страните има право да предяви иск при неизпълнение на задължения от страна на другата
охранителен характер
трудовоправна норма, юридически факт релевантен за трудовото право, два или повече субекти
предпоставки за трудовоправните отношения
съглашение между работодател и работник, двустранен, консенсуален, с продължително действие, възмезден, формален
трудов договор