Level 56 Level 58
Level 57

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom assumed Mary was talking nonsense simply because he didn't understand her.
Tom oletti Marin höpöttävän puuta heinää, koska mies ei ymmärtänyt sanaakaan.
Tom didn't seem surprised when he heard that Mary and John had gotten married.
Tom ei vaikuttanut yllättyneeltä, kun hän kuuli, että Mari ja Joni olivat menneet naimisiin.
Tom isn't alone in thinking that Mary is the most beautiful girl in his class.
Tom ei ole yksin ajatellessaan, että Mari on hänen luokkansa kaunein tyttö.
Tom wanted me to tell you to buy a couple of loaves of bread on your way home.
Tom halusi minun sanovan sinulle, että osta muutama leipä kotimatkallasi.
Try to speak English as often as possible if you want to improve your English.
Yritä puhua englantia niin usein kuin mahdollista, jos haluat parantaa englantiasi.
A man with a watch knows what time it is, a man with two watches is never sure.
Mies, jolla on kello, tietää kuinka paljon kello on. Mies, jolla on kaksi kelloa, ei ole ikinä varma.
A passport is something you cannot do without when you go to a foreign country.
Passi on sellainen asia, jota ilman et pärjää, kun menet ulkomaille.
A passport is something you cannot do without when you go to a foreign country.
Passi on jotain sellaista, mitä ilman ei pärjää ulkomaille mennessä.
Eating habits in China have been rapidly becoming Americanized in recent years.
Kiinalaisten syömätottumukset ovat amerikkalaistuneet nopeasti viime vuosina.
Every recycled aluminium can saves enough energy to power a TV for three hours.
Jokainen kierrätetty alumiinitökki säästää energiaa niin paljon, että sillä voisi katsoa kolme tuntia TV:tä.
He got angry because he thought that everyone was trying to make a fool of him.
Hän suuttui, koska hän luuli, että kaikki yrittivät nolata hänet.
I don't like sand. It's coarse and rough and irritating and it gets everywhere.
En pidä hiekasta. Se on karheaa ja rosoista ja ärsyttävää ja se menee joka paikkaan.
I hope that your future activities will expand our relationship with your firm.
Toivon että tulevat aktiviteettinne laajentavat suhdettamme firmaanne.
I just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
En vain pysty ymmärtämään mitä pyörii niiden ihmisten mielissä, jotka trollaavat foorumeilla.
I just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
En yksinkertaisesti ymmärrä mitä foorumeilla riitaa haastavien ihmisten mielissä liikkuu.
I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
Pidän possuista. Koirat katsovat meitä ylöspäin. Kissat katsovat meitä alaspäin. Possut kohtelevat meitä vertaisinaan.
I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
Pidän sioista. Koirat katsovat meitä ylöspäin. Kissat katsovat meitä alaspäin. Siat kohtelevat meitä vertaisinaan.
I was looking at a dog. However, when I looked again, it had turned into a cat.
Katsoin koiraa. Kuitenkin kun katsoin uudestaan, se oli muuttunut kissaksi.
Improved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.
Parantunut lääketiedeteknologia on yksi avaruusohjelman sivutuotteista.
It's better to be an optimist and be wrong than to be a pessimist and be right.
On parempi olla optimisti ja olla väärässä kuin olla pessimisti ja olla oikeassa.
It's practically impossible not to use baby talk when talking to a young child.
On melkein mahdotonta olla lässyttämättä, kun puhuu nuorelle lapselle.
Keep your eyes on Tom. Make sure he doesn't do anything to bother other people.
Pidä Tomia silmällä. Varmista, ettei hän tee mitään, mikä vaivaa muita ihmisiä.
My husband passed away after having fought against his illness for a long time.
Aviomieheni menehtyi taisteltuaan sairauttaan vastaan pitkän aikaa.
She was always trying to provoke me into saying something I would regret later.
Hän yritti aina provosoida minua sanomaan jotakin, jota katuisin aina jälkeenpäin.
Spending time with your significant other should be high on your priority list.
Ajan viettäminen puolisosi kanssa pitäisi olla korkealla tehtäväluettelossasi.
Tom didn't want to encourage Mary to do anything that might get her in trouble.
Tom ei halunnut rohkaista Maria tekemään mitään, mikä voisi saada hänet pulaan.
Tom emptied the water out of the bottle before he refilled it with fresh water.
Tom tyhjensi veden pullosta ennen kuin hän täytti sen raikkaalla vedellä.
Tom knew that he should study French every day if he really wanted to learn it.
Tom tiesi, että hänen pitäisi opiskella rasnkaa joka päivä, jos hän todella haluaisi oppia sitä.
Tom posted a video of himself singing and dancing on YouTube and it went viral.
Tom lähetti YouTubeen itsestään videon tanssimassa ja laulamassa ja se alkoi levitä nopeasti.
Tom posted a video of himself singing and dancing on YouTube and it went viral.
Tom lähetti YouTubeen videon itsestään tanssimassa ja laulamassa ja se keräsi nopeasti suosiota.
Tom thought he'd broken a bone in his foot, but an X-ray showed that he hadn't.
Tom luuli, että häneltä oli murtunut luu jalasta, mutta röntgenkuvasta näkyi, ettei se ollut murtunut.
Tom wanted Mary to pose in the nude for his painting, but she refused to do so.
Tom halusi Maryn poseeraavan alasti hänen maalaustaan varten, mutta tämä kieltäytyi tekemästä niin.
Tom wanted to ask Mary how old she was, but he thought that maybe he shouldn't.
Tom halusi kysyä Marylta kuinka vanha hän oli, mutta hän ajatteli ettei hänen ehkä pitäisi.
A good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
Hyvä lakimies ei jättäisi kiveäkään kääntämättä pyrkimyksissään puolustaa asiakastaan.
Even though she was trying to hide it, I could hear desperation in Mary's voice.
Kuulin epätoivon Marin äänessä, vaikka hän yritti kätkeä sen.
Figaro invited us to his wedding, but when we arrived everyone had already left.
Figaro kutsui meidät häihinsä, mutta kun saavuimme paikalle, kaikki olivat jo lähteneet.
He believed that blacks could win their fight for equal rights without violence.
Hän uskoi että mustat voisivat voittaa taistelunsa yhtäläisistä oikeuksista ilman väkivaltaa.
I asked Tom how much he thought it would cost to get someone to paint our house.
Kysyin Tomilta paljonko hän ajatteli maksavan saada joku maalaamaan talomme.
I won't be able to come tomorrow. I hope you will be able to make it without me.
En pääse tulemaan huomenna. Toivottavasti pärjäätte ilman minua.
Is it necessary to live in a French-speaking country to become fluent in French?
Onko välttämätöntä asua raskankielisessä maassa, että voi oppia sujuvaa ranskaa?
Now that Tom and Mary have broken up, it's probably OK to ask her out on a date.
Nyt kun Tom ja Mari ovat eronneet, on todennäköisesti OK pyytää Maria treffeille.
Police cordoned off the area and carried out a thorough search for the fugitive.
Poliisi eristi alueen ja etsi karkulaista kattavasti.
Recently, no matter how much sleep I get, I just can't seem to get enough sleep.
Viime aikoina on näyttänyt siltä, että ei väliä kuinka paljon saan unta, niin en vain näytä saavan nukuttua tarpeeksi.
Since he had left his wallet at home, he asked me if I could lend him 1,000 yen.
Koska hän oli jättänyt lompakkonsa kotiin, hän kysyi minulta, voisinko lainata hänelle 1000 jeniä.
Since my husband became sick he's lost 20 kilograms and his pants are now baggy.
Mieheni sairastuttua hän laihtui kaksikymmentä kiloa ja hänen housunsa pussittavat nyt.
The press can't ignore us forever. Sooner or later, they'll do a story about us.
Lehdistö ei voi jättää meitä huomioimatta ikuisesti. Ennemmin tai myöhemmin he tekevät jutun meistä.
Tom always speaks in such a low voice that I can barely understand what he says.
Tom puhuu aina niin hiljaa, että saan töin tuskin selvää mitä hän sanoo.
Tom didn't think it would be appropriate for John to give Mary a pearl necklace.
Tom ei ajatellut, että Johnin olisi soveliasta antaa Marylle helmikaulakoru.
Tom is a stickler for detail and is ideally suited for his job as a proofreader.
Tom on pilkunviilaaja ja hän sopii ihanteellisesti työhönsä oikolukijana.
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.
Kaksisataa viisikymmentä kiloa on tavaton paino jopa sumo-painijalle.
Anyone who can only think of one way to spell a word obviously lacks imagination.
Joka keksii sanoille vain yhden kirjoitusasun on selvästikin mielikuvitukseton.
As Tom and Mary spent time together, they began to get to know each other better.
Kun Tom ja Mary viettivät aikaa yhdessä, he alkoivat oppia tuntemaan toisensa.
I might tell you the answers later, but try to figure them out on your own first.
Saatan kertoa vastaukset sinulle myöhemmin, mutta yritä selvittää ne ensin itseksesi.
I promised to go over to Tom's twice a day to water his starts while he was away.
Lupisin käydä Tomin luona kahdesti päivässä kastelemassa hänen taimensa sillä aikaa kun hän on poissa.
In 2008, Delta and Northwest airlines united to form the world's largest airline.
Vuonna 2008 Delta ja Northwest airlines yhdistyivät ja muodostivat maailman suurimman lentoyhtiön.
In the first place, it's too expensive, and in the second place, I don't like it.
Ensinnäkin se on liian kallis, ja toisekseen en pidä siitä.
It is better to be a coward for five minutes than dead for the rest of your life.
On parempi olla pelkuri viisi minuuttia kuin kuollut loppuelämän.
Salmon are born in freshwater streams, but live most of their lives in the ocean.
Lohet syntyvät makean veden joissa, mutta elävät suurimman osan elämästään meressä.
She has two postgraduate degrees, and will begin work on her doctorate next year.
Hänellä on kaksi lisensiaatin tutkintoa, ja alkaa työstää tohtorin tutkintoaan ensi vuonna.
Studies say that true happiness comes from giving back, not from material things.
Tutkimusten mukaan todellinen onni sikiää antamisen ilosta, ei materiasta.
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.
Kahden lapsen iät yhdessä vastasivat heidän isänsä ikää.
The argument lasted a long time because nobody would admit to being in the wrong.
Väittely kesti pitkän aikaa, koska kukaan ei myöntänyt olevansa väärässä.
The band of Indians were ready to go on the warpath at the slightest provocation.
Intiaanijoukko oli valmis sotapolulle pienemmästäkin ärsykkeestä.
The police received an anonymous tip-off that the bank robbery was an inside job.
Poliisi sai nimettömän vihjeen, että pankkiryöstö oli sisäpiirin keikka.
The teacher claimed that he'd have us all speaking fluent French in three months.
Opettaja väitti, että hän saisi kolmessa kuukaudessa meidät kaikki puhumaan sujuvaa ranskaa.
The world population is expanding at the rate of nearly 90 million people a year.
Maailman väkiluku kasvaa lähes yhdeksänkymmenenmiljoonan ihmisen vuosivauhdilla.
There were some men eating their lunches under the trees in front of the library.
Jotkut miehet olivat syömässä lounasta puiden alla kirjaston edessä.
Tom is very scrawny and wouldn't be able to fight his way out of a wet paper bag.
Tom on tosi ruipelo eikä hän pystyisi taistelemaan tietään ulos edes märästä paperipussista.
Tom sat on the porch having a coffee and a cigarette and watched the world go by.
Tom istui kuistilla juoden kahvia ja poltellen tupakkaa ja katseli maailman menoa.
Tom suggested that I wait until the new model came out before I bought an iPhone.
Tom ehdotti, että odottaisin kunnes uusi malli tulisi ulos, ennen kuin ostan iPhonen.
Tom thought the teacher had given him way too much homework to finish in one day.
Tom ajatteli että opettaja oli antanut hänelle aivan liikaa kotitehtäviä yhdelle päivälle.
Tom will have to undergo several months of rehabilitation after leaving hospital.
Tomin täytyy käydä läpi usean kuukauden mittainen kuntoutus, kun hän lähtee sairaalasta.
Tom's wallet was a bit the worse for wear, and Mary said he should get a new one.
Tomin lompakko oli hieman kulunut, ja Mary sanoi, että hänen pitäisi hankkia uusi.
What scared Tom the most was the thought that he might not be able to walk again.
Tom pelästyi kaikista eniten sitä, että hän ei ehkä pystyisikään enää kävelemään.
Would you mind looking the other way for just a minute while I change my clothes?
Voisitko katsoa hetken muualle kun vaihdan vaatteeni?
How much did you pay for this? "About 20 euros." "Wow! That's incredibly cheap."
Kuinka paljon maksoit tästä? "Suunnilleen 20 euroa" "Sehän on todella halpaa! Oikeastiko?"
A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes.
Vale matkaa puoliväliin ympäri maapallon sillä välin, kun totuus vasta laittaa kenkiä jalkoihinsa.
After reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
Pohdittuani tähänastista elämääni päätin että tarvitsin päämäärieni muuttamista.
Even though Tom explained it in detail, I'm still not sure I really understand it.
Vaikka Tom selitti sen yksityiskohtaisesti, en silti ole varma, että todella sen ymmärrän.
I can remember some faces, but there are some people here I don't remember seeing.
Muutamat kasvot ovat tuttuja, mutta joitakin osanottajia en muista koskaan nähneeni.
I'd like to stay here and chat, but I have to go to a concert my kid's playing in.
Haluaisin jäädä tänne juttelemaan, mutta minun täytyy mennä konserttiin, jossa lapseni esiintyy.
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.
Jos ei olisi ollut sinun pöhköyttäsi, emme koskaan olisi joutuneet noihin vaikeuksiin.
If you could tell me when Tom will arrive, I'll go to the station and pick him up.
Jos voisit kertoa minulle milloin Tom saapuu, niin menen asemalle hakemaan hänet.
Never in my wildest dreams did I ever think that something like this would happen.
En olisi ikimaailmassa voinut kuvitellakkaan, että jotain tällaista tapahtuisi.
The President had the power to save the men from execution at the stroke of a pen.
Presidentillä oli valta säästää miehet teloitukselta yhdellä kynän piirrolla.
The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.
Ensimmäinen asia minkä kohtaamme on väkivaltainen ekstremismi kaikissa sen muodoissa.
Thoroughly preparing for a job interview increases the chances of getting the job.
Huolellinen valmistautuminen työhaastatteluun parantaa työnsaantimahdollisuuksia.
Tom doesn't think there is any advantage of doing it the way you suggest we do it.
Tomin mielestä sinun meille ehdottamassasi tavassa tehdä se ei ole mitään hyviä puolia.
Tom's trip turned into a nightmare when his passport and credit cards were stolen.
Tomin matka muuttui painajaiseksi, kun hänen passinsa ja luottokorttinsa varastettiin.
Even though I disagree with what you say, I fully acknowledge your right to say it.
Vaikka olenkin täysin erimieltä sanomistasi asioista, tunnustan täysin oikeutesi sanoa niin.
Even though Tom has had way too much to drink already, he's ordering another drink.
Vaikka Tomilla oli ollut aivan liikaa juotavaa jo, hän tilaa vielä yhden drinkin.
Even though Tom has never even tried eating one, he says he doesn't like kiwifruit.
Tom sanoo, että hän ei pidä kiiveistä, vaikka hän ei ole koskaa maistanut yhtäkään.
I was never a communist, but if I had been one, I would not be ashamed to admit it.
En ollut kommunisti, mutta jos olisin ollut, en häpeilisi myöntää sitä.
It was exceptionally cold last summer, and the rice crop was the worst in 10 years.
Viime kesä oli harvinaisen kylmä, ja riisisato oli huonoin kymmeneen vuoteen.
It's possible that Tom may not know that we're having a meeting tomorrow afternoon.
On mahdollista, ettei Tom tiedä, että meillä on kokous huomenna iltapäivällä.
The chair gave way as Tom sat on it, and he crashed to the floor injuring his back.
Tuoli antoi periksi kun Tom istui sille, ja hän rojahti lattialle loukaten selkänsä.
The more time you spend talking about what you do, the less time you have to do it.
Mitä enemmän aikaa käytät siitä puhumiseen, mitä aiot tehdä, sitä vähemmän aikaa sinulla on sen tekemiseen.
Tom certainly wouldn't be anywhere near as rich as he is if he hadn't married Mary.
Tom ei olisi tosiaankaan lähellekään yhtä rikas kuin mitä hän on, jos hän ei olisi mennyt Marin kanssa naimisiin.
Tom wanted Mary to talk to John about the problem she was having with his children.
Tom halusi Marin puhuvan Jonille ongelmasta, joka Marilla oli Jonin lasten kanssa.
All the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
Kaikki tämän asuinalueen talot näyttävät niin samanlaisilta, että en erota niitä toisistaan.