Level 5 Level 7
Level 6

Homer Simpson


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
If something's hard to do, then it's not worth doing
Jestli je něco těžké udělat, pak to za to nestojí
I shouldn't listen to myself, I'm drunk
Neměl bych sám sebe poslouchat, jsem opilý
I am evil Homer!
Já jsem ten zlej Homer!
Marriage is like a coffin and each kid is another nail
Manželství je jako rakev a každé dítě je jako hřebík
Please don't eat me! I have a wife and kids. Eat them!
Prosím, nežer mě! Mám ženu a děti! Sežer je!
Alright Brain...It's all up to you
Dobrá mozku...je to všechno na tobě
Boy, everyone is stupid except me
Chlapče, každý je hloupý, kromě mě
Don't blame me, I voted for Kodos
Neviň mě, já hlasoval pro Kodose
Trying is the first step towards failure
Pokus je prvním krokem k selhání
Everything looks bad if you remember it
Všechno vypadá špatně, pokud si to pamatuješ
Who needs English? I'm never going to England
Kdo potřebuje angličtinu? Já nikdy nepojedu do Anglie
They didn't have any aspirin, so I got you some cigarettes
Neměli žádný aspirin, tak jsem ti vzal cigarety
Marge, someone broke the toilet
Marge, někdo rozbil záchod
In theory, Communism works. In theory
Teoreticky, komunismus funguje. Teoreticky
I'm somewhere where I don't know where I am
Jsem někde, kde nevím, kde jsem
I wasn't asleep! I was drunk!
Já jsem nespal! Já jsem byl opilý!