Level 8 Level 10
Level 9

Part 09


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
run into someone
gặp ai đó bất ngờ
I can't get something to work
không thể làm cho cái gì đó thực hiện chức năng của nó
take it apart / put it back together
tháo dỡ, phá hủy / khôi phục, lắp ráp lại
this is Jenny
đây là Jenny
by 9 o'clock
đúng hoặc trước 9 giờ (không quá 9 giờ)
What do you thing about doing something?
Bạn nghĩ sao về một điều gì đó?
we don't see eye to eye
một cách lịch sự khi nói không đồng ý
on sale / for sale
hạ (giảm) giá / sẵn có để bán
What's something made of?
Cái gì đó được làm từ đâu?
it's worth $199
trị giá thực là 199 đôla
plug something in
nối thứ gì đó vào ổ cắm điện
what if
khi muốn diễn tả sự lo lắng (nhỡ bị làm sao)