Level 4 Level 6
Level 5

Part 05


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in the lighting business
chỉ một ai đó đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp
a win-win situation
luôn có kết quả tốt
that's it
không còn gì nữa
it's about time
cuối cùng cũng đã xảy ra
get it
nghe điện thoại
pick something up
lấy (mua) một thứ gì đó
Can I take a rain check?
Tôi có thể đổi lịch không?
take time off
quyết định nghỉ việc trong thời gian ngắn
on top of that
dùng khi điều cuối cùng là quan trọng nhất (quan trọng nhất là..)
put clothes on
mặc quần áo
I didn't mean that
dùng khi một ai đó không hiểu điều bạn nói
Do you mind if I join you?
Hỏi khi muốn sự đồng ý của người khác