Level 1 Level 3
Level 2

Part 02


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tied up
bận việc gì đó mà không dừng lại được
When is a good time?
Khi nào là thời điểm tốt nhất?
held up
bị trễ
move something out of the way
di chuyển thứ gì đó để không bị cản trở
upside down / right side up
lộn ngược / đúng hướng ở trên
no wonder
bây giờ đã hiểu tại sao như vậy
on me
khi muốn thanh toán tiền thay cho bạn
stuck in traffic
tắc ghẽn giao thông
it slipped my mind
quên (không nhớ ra)
under a lot of pressure
chịu nhiều áp lực (bị xì trét)
drop something off
mang một thứ gì đó đến một nơi nào đó và để lại đấy
Have you done something yet?
Đã làm việc gì đó chưa?