Level 10 Level 12
Level 11

Part 11


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
doulbe-check
kiểm tra lại khi chưa chắc chắn
a bad connection
đường truyền kết nối kém
in that case
trong trường hợp này (sử dụng khi muốn thay đổi ý định ví lý do nào đó)
Where is something held?
Cái gì được tổ chức ở đâu?
it doesn't matter
không quan trọng
I might
có thể tôi sẽ ...
Is this seat taken?
Đây là câu hỏi lịch sự khi muốn ngồi cạnh một người lạ
play it by ear
thực hiện mà không có kế hoạch (chuẩn bị)
set up
thiết lập, đặt, xây dựng
in those days / today
khi đó / bây giờ
I didn't get your name
Dùng khi không nghe rõ tên một người hoặc không nhớ tên người đó
nice to see you again
Sử dụng khi gặp một ai đó không thường xuyên