Level 4 Level 6
Level 5

D5/M1


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
give me a ride
cho tôi đi nhờ
firm=company=enterprise=agency=business=establishment
(n) công ty
desk=counter=stand
(n) bàn,quầy
finance department
(n.p) phòng tài chính
memo
(n) thông báo ngắn, bản ghi nhớ
directly=in person=personally
(adv) (một cách) trực tiếp
customer=client=patron=consumer
(n) khách hàng
accept=approve=adopt
(v) chấp nhận, thông qua
submission
(n) sự nộp, bài viết
freelance writer
(n.p) nhà văn tự do
Not at the moment
không phải lúc này
application
(n) sự ứng tuyển, ứng dụng
editorial assistant
(n.p) trợ lý biên tập
place=put=locate=position
(v) đặt để
international call
(n.p) cuộc gọi quốc tế
gate
(n) cổng
on your right
bên tay phải
cashier (counter)
(n.p) quầy thu ngân
extra fee
(n.p) phí trả thêm
show=state=indicate=specify
(v) chỉ ra, đưa ra
how to V1
làm thế nào để
projector
(n) máy chiếu
project
(n,v) dự án, dự đoán
figure=data
(n) số liệu, dữ liệu
in+(time)
trong bao lâu nữa
move=transfer=relocate
(v) di chuyển, di rời
location=site=place=venue
(n) vị trí, địa điểm
apartment building
(n.p) tòa nhà chung cư
empty=vacant=unoccupied
(adj) trống ( rỗng )
event planner
(n.p) người lập kế hoạch
make a decision=decide
(v) quyết định
banquet
(n) tiệc, yến tiệc
use=utilize
(v) sử dụng
match
(v,n) khớp, trận đấu
tablecloth
(n) khăn trải bàn