Level 35 Level 37
Level 36

D9/M3


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
safety guideline
(n.p) quy định an toàn
guideline=rule=regulation
(n) quy định
outline
(v,n) phác thảo, tổng quan
manual
(n) sách hướng dẫn
conform to=comply with=adhere to=stick to=abide by=follow=observe
(v) tuân thủ, làm theo
lead
(n,v) dẫn dắt
result in=lead to
(v) dẫn đến
result from
(v) bắt nguồn từ
carry
(v) mang, cung cấp
elevator
(n) thang máy = lift
escalator
(n) thang cuốn
ladder
(n) cây thang
stair=step
(n) thang bộ
maintenance
(n) sự bảo trì,duy trì
former=previous
(adj) cũ, trước
annually=yearly
(adj) hằng năm
temporary = part-time
tạm thời, bán thời gian
cautiously
(adv) cẩn trọng
training workshop
(np) hội thảo huấn luyện
account
(n) tài khoản
account for
(v) chịu trách nhiệm
consider=take into account
(v) xem xét, cân nhắc
council=committee=commission
(n) hội đồng, ủy ban
standard
(n) tiêu chuẩn
criteria
(n) tiêu chí
optimal
(adj) tối ưu
optimize
(v) tối ưu hóa
performance=productivity=efficiency=effectiveness
(n) hiệu quả,năng suất
filter
(v,n) lọc, bộ lọc
extremely
(adv) cực kỳ
regularly=frequently=generally
(adv) thường xuyên
cafeteria
(n) quán ăn tự phục vụ
improve=reinforce
(v) cải thiện, tăng cường
feature
(n,v) đặc tính, đặc điểm, làm nổi bật, mang đến
option=selection=choice
(n) sự lựa chọn
once
(liên từ) một khi
press release=press conference
(n) họp báo công bố
reveal=release=launch=unveil
(v) công bố, tiết lộ
comment on
(v) bình luận về
rely on=base on=depend on
(v) dựa vào, phụ thuộc vào
guess=predict=forecast=project=anticipate
(v) dự đoán
advance=develop
(v) phát triển
rug=carpet
(n) tấm thảm
a blend of
hỗn hợp
material
(n) vật liệu,tài liệu
shade=shadow
(n,v) cái bóng, ngả bóng
inquiry
(n) câu hỏi, yêu cầu
direct to
(v) hướng đến, chuyển đến
assistant
(n) trợ lý
assuming
(pre) giả sử, cho rằng
concerning=regarding=related to=with regard to
(pre) liên quan đến