Level 28 Level 30
Level 29

D9/M2


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
marketing meeting
(n.p) cuộc họp marketing
ask for help
yêu cầu giúp đỡ
department = division
(n) phòng ban, bộ phận
workload
(n) khối lượng công việc
company director
(n.p) giám đốc công ty
agree to
(v) đồng ý
increase = rise = raise = grow
(v) tăng
budget
(n) ngân sách
use=utilize
(v) sử dụng
most of=most
hầu hết
towards
(pre) hướng đến, về phía
hire=recruit=employ
(v) thuê, mướn, tuyển dụng
staff=employee=personnel=clerk=worker
(n) nhân viên
artist
(n) nghệ sĩ, họa sĩ
digital
(adj) kỹ thuật số
professional=expert=specialist
(n) chuyên gia
solve=resolve=handle=settle=deal with=address
(v) xử lí,giải quyết
move=transfer=relocate
(v) di chuyển, di rời
recently = lately
(adv) gần đây
break
(v) đập vỡ, giải lao
dish
(n) cái đĩa, món ăn
process
(v,n) xử lý, quy trình
replacement = alternative
(n) sự thay thế
deliver=ship
(v) giao hàng, vận chuyển
problem=matter=issue=area=affair
(n) vấn đề
bowl
(n) cái bát
include = contain = consist of = involve
(v) bao gồm, chứa
instead
(adv) thay vào đó
instead of
thay cho, thay vì
packing slip
(n.p) phiếu giao hàng
unfortunately
(adv) không may thay
pattern =sample =model =prototype
(n) mẫu
discontinue
(v) gián đoạn, ngừng
refund = reimburse
(v) hoàn tiền
total cost
(n.p) chi phí tổng cộng
receive
(v) nhận
for free =free of cost/charge =at no cost/charge =complimentary
miễn phí
appreciate
(v) cảm kích, trân trọng