Level 9 Level 11
Level 10

D10/M1


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Patient
(v,adj) bệnh nhân, kiên nhẫn
medical clinic
(n.p) phòng khám y khoa
recently = lately
(adv) gần đây
move=transfer=relocate
(v) di chuyển, di rời
require = request =ask= inquire=entail
(v) yêu cầu
inquire about
hỏi thăm về
record
(n,v) hồ sơ, kỉ lục, ghi lại
receive
(v) nhận
file
(n) hồ sơ, tài liệu
sign
(v) ký
be able to v1=be capable of ving=can
có thể, có khả năng
forget to V1
quên
meeting=appointment=gathering
(n) cuộc họp, cuộc gặp
drop = fall
(v,n) rơi, rớt, giảm
sale off = discount = on sales
(n) giảm giá
idea
(n) ý tưởng, ý kiến
ideal
(adj) lý tưởng
advertise
(v) quảng cáo
advertising
(n) sự quảng cáo
advertisement
(n) mẫu/bài quảng cáo
social media
(n.p) truyền thông xã hội
increase = rise = raise = grow
(v) tăng
client base
(n.p) nền tảng khách hàng
modern image
(n.p) hình ảnh hiện đại
make=create=generate
(v) làm ra, tạo ra
last job
công việc trước đây
responsible for = accountable for = take on = assume
chịu trách nhiệm, đảm nhiệm
promote
(v)thăng chức, quảng bá, thúc đẩy
product
(n) sản phẩm
willing to V1
sẵn lòng
present = introduce
(v) giới thiệu
tip = advice
(n) mẹo, lời khuyên