Level 7 Level 9
Level 8

TEST 3 - PASSAGE 3


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
composition
bài luận
advanced
cấp cao, tiến bộ
specialized knowledge
kiến thức chuyên môn
algebra
đại số
geometry
hình học
trigonometry
lượng giác
arithmetic
số học
common sense
kiến thức thông thường
odd number
số lẻ
illustrate
cho thấy
intuitive
trực giác
fascinating
hấp dẫn, lôi cuốn
respect
tôn trọng
application
ứng dụng, áp dụng
procedure
thủ tục
bridge the gap
rút ngắn sự chênh lệch
notorious
nổi tiếng xấu
separate
tách rời, riêng lẻ
analytical
phân tích
narrow
chật hẹp
capacity
sức chứa
potential
tiềm năng
publish
xuất bản
omit
bỏ, vứt
foundation
sự thành lập, nên tảng
theory
lý thuyết
spectator
khán giả
expand
mở rộng
chromosome
nhiễm sắc thể
universe
vũ trụ
reason
lập luận
analysis
sự phân tích
sharpen the skill
mài dũa kĩ năng
physician
thầy thuốc
political
thuộc về chính trị
attribute sth to sth
cho là tại vì
principle
nguyên lí
legal
hợp pháp/ liên quan tới pháp luật
anticipate
tiên đoán
remarkable
đáng kể
episode
tập, chương