Level 2
Level 1

TEST 1 - PASSAGE 1


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Skyscraper
tòa nhà cao tầng
Urban
thuộc về đô thị
Population
dân số
Estimate
ước lượng
Demographic
thuộc về dân số
trend
xu hướng
Method
phương pháp
Crop
vụ mùa
Management
sự quản lí
Ensure
đảm bảo
Concept
khái niệm
Urgent
khẩn cấp
Accommodate
cung cấp chỗ ở
Entirely
toàn bộ, hoàn toàn
Approach
phương pháp
Cutting-edge
very modern
Multi-storey
nhiều tầng
Situated
tọa lạc, nằm ở
Consumer
người tiêu dùng
Vertical
thẳng đứng
Efficient
hữu hiệu
Construct
build
Operate
vận hành
Proponent
người ủng hộ
Sacrifice
hy sinh
Evolve
tiến hóa
Majority
phần lớn
Element
yếu tố
Rapidly
Nhanh chóng
Climate
khí hậu
Drought
a long period of time with no rain
Monsoon
mùa mưa
Potential
tiềm năng
Artificial
nhân tạo
Pest
động vật gây hại
Organic
hữu cơ
Herbicide
thuốc diệt cỏ
Pesticide
thuốc trừ sâu
Fertilizer
phân bón
Infectious disease
bệnh truyền nhiễm
Fossil fuel
nhiên liệu hóa thạch
Drawback
disadvantage
Exposed to
tiếp xúc với
Benefit
lợi ích
Prohibitively expensive
rất mắc tiền
Renewable energy
năng lượng tái sinh
Likelihood
khả năng xảy ra
Attempt
nỗ lực
Address a problem
giải quyết vấn đề
Detrimental impact
ảnh hưởng tiêu cực
Expert
chuyên gia