Level 7 Level 9
Level 8

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
component (n)
成分 chen fun; 部件 bu jian
bear (v)
承受 cheng shou
pressure (n)
紧张 jin zhang;压力 ya li
snap (v)
断开 duan kai
aggressive (adj)
好斗的 hao dou de
employee (n)
雇工 gu gong
competitively (adv)
竞争力 Jìngzhēng lì
heart attack (n)
心脏病发作 xin zang bing fa zuo
cancer (n)
癌症 ai zheng
diabetes (n)
糖尿病 tang niao bing
lifestyle (n)
生活方式 sheng huo fang shi
creak (v)
嘎吱作响 ga zhi zuo xiang
divorce (v, n)
离婚 li hun
keep in touch (phrase)
保持联络 bao chi lian luo
passive (adj)
被动的 bei dong de; 消极的 xiao ji de
major (adj)
主要的 zhu yao de
concern (n)
担忧 dan you
manifest (v)
显示 xian shi; 显露 xian lu
on call (phrase)
待命 dai ming; 随叫随到 sui jiao sui dao
implication (n)
暗示 an shi
extreme (adj)
极端的 ji duan de
neglect (v)
疏忽 shu hu
productivity (n)
多产的 duo chan de; 有效的 you xiao de、
cite (v)
引用 yin yong
anxiety (n)
焦虑 jiao lu; 渴望 ke wang
hard-earned (phrase)
来之不易 lai zhi bu yi
muscular (adj)
肌肉的 ji rou de
influence (v)
影响 ying xiang
motivate (v)
激发 ji fa
overcome (v)
战胜 zhan sheng; 克服 ke fu
no matter what (phrase)
无论如何 wu lun ru he
stuck with (phrase)
无法摆脱 wu fa bai tuo