Level 6 Level 8
Level 7

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stress (n)
压力 ya li
metal (n)
金属 jin shu
point (n)
要点 yao dian;得分 de fen
mental (adj)
精神的 jing shen de
revolution (n)
革命 ge ming
manager (n)
经理 jin li;管理人员 guan li ren yuan
service (n)
服务 fu wu;仪式 yi shi
explain (v)
解释 jie shi
fall (v)
落下 luo xia
shallow (adj)
浅的 qian de;肤浅的 fu qian de
salary (n)
薪水 xin shui
belly (n)
肚子du zi
lack (v)
缺乏 que fa
suffer (v)
遭受 zao shou,忍受 ren shou
routine (n)
例行公事 li xing gong shi; 日常工作 ri chang gong zuo
obvious (adj)
明显的 ming xian de ;显著的 xian zhu de
researcher (n)
研究员 yan jiu yuan
sign (n)
标志 biao zhi
colleague (n)
同僚 tong liao
escape (v)
逃走 tao zou
especially (adv)
特别地 te bie de
mind (n)
理智 li zhi; 精神 jing shen
double (v, adj)
v.使加倍 shi jia bei; adj.两倍的 liang bei de
potential (n)
潜能 qian neng
client (n)
顾客 gu ke; 委托人 wei tuo ren
relate (v)
联系 lian xi; 涉及 she ji
frustrated (adj)
失意的 shi yi de; 挫败的 cuo bai de
solve (v)
解决 jie jue
fracture (v)
使破裂 shi po lie; 折断 zhe duan
regain (v)
恢复 hui fu;收回 shou hui
engineer (n)
工程师 gong cheng shi
fact (n)
事实 shi shi