Level 4 Level 6
Level 5

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bulletproof (adj)
防弹的 fáng dàn de
Patrol car (phrase)
巡逻警车 xún luò jǐng chē
Reload (v)
再装 zài zhuāng
Abandon (v)
遗弃 yí qì
Shelter (v, n)
保护 bǎo hù
Restless (adj)
不安宁的 bù ān níng de
Calculate (v)
计算 jì suàn
Shoot (baskets) (v)
射门 shè mén
Driveway (n)
车道 chē dào
Pound (v)
捶打 chui da
Breathless (adj)
喘不过气的 chuǎn bú guò qì de
Shoot (a gun) (v)
射击 shè jī
Stationed (located)
配置 pèi zhì
Foot (≈30 cm)
英尺 yīng chǐ
Troubled (adj)
动乱的 dóng luàn de
Fracture (v)
破裂 pó liè
Tense (adj)
紧张的 jǐn zhāng de
Tendency (n)
倾向 qīng xiàng
Prescribe (v)
规定 gūi dìng
Prozac (n)
百忧解 bǎi yōu jiě
Pistol (n)
手枪 shǒu qiāng
Aim (v)
打算 dǎ suàn
Dozen (12)
十二个 shí èr gè
Relive (v)
重温它 chóng wēn tā
Glance (v)
扫视 sǎo shì
Fatally (adv)
致命地 zhì mìng de
Suffer (v)
遭受 zāo shóu
Stroke (medical) (n)
中风 zhóng fēng
Pound (≈0.5 kg)
磅 bang
Hallway (n)
走廊 zǒu láng
Flip (v)
掷 zhì