Level 3 Level 5
Level 4

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Recognize (v)
辨别 biàn bié
Fire (a gun) (v)
开火 kāi huǒ
Bullet (n)
子弹 zǐ dàn
Crush (n)
压扁 yā biǎn
Wounded (adj)
受伤的 shóu shāng de
Reach (v)
到达 dào dá
Tough guy (phrase)
硬汉 yìng hàn
Take down (phrase)
记下 jì xià
Weapon (n)
武器 wǔ qì
Realize (v)
认识到 rèn shí dào
Motion (n)
运动 yùn dóng
Grab (v)
抓取 zhuā qǔ
Determined (adj)
坚决的 jiān júe dē
Wrestle (v)
摔跤 shuāi jiāo
Figure out (phrase)
解决 jiě júe
Collapse (v)
倒塌dǎo tā
Depressed (adj)
沮丧的 jǔ sàng dē
Prefer (v)
更喜欢 gèng xǐ huān
Turned out (phrase)
结果证明 jié guǒ zhèng míng
Recover (v)
恢复huī fù
Gun (n)
枪支 qiāng zhī
Session (n)
会议 huì yì
Confront (v)
面对miàn duì
(Un)armed (adj)
武装的 wǔ zhuāng dē
Narrowly (adv)
仔细地zǐ xì dī
Hide (v)
隐藏 yǐng cháng
Courage (adj)
勇气 的yǒng qì dē
Shatter (v)
打碎 dǎ suì
Figure (Person) (n)
体形 tǐ xíng
Northern (adj)
北方的 beǐ fāng dē
Spill (v)
溢出 yì chū